fbpx

Σας καλωσορίζουμε στην Ellinikon Pediatrics. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις πριν να προχωρήσετε στην εγγραφή σε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα online σεμινάρια ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Η εγγραφή σας σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και δεσμεύεστε να τηρήσετε τις παρακάτω κανονιστικές διατάξεις:

Η Ellinikon Pediatrics διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο κατά την ελεύθερη κρίση της, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω σχετικής ανάρτησης στην Ιστοσελίδα.

Αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελούν οι όροι «Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα», οι οποίοι παρατίθενται σε ξεχωριστό κείμενο ώστε να είναι πιο κατανοητοί και ευχερώς προσβάσιμοι στους Χρήστες.

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

    Ellinikon Pediatrics: Είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Dr. Plessa Ellinikon PediatricsΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο “EllinikonPediatrics”, που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας (οδός Πανδώρας αρ. 29), Αρ. καταχ. ΓΕΜΗ: 176833003000, AΦΜ 802463620, ΔΟΥ Γλυφάδας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής κ. Δημήτριο Γιαννόπουλο. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ellinikon Pediatrics είναι το ακόλουθο:

     Ηλεκτρονική διεύθυνση: support@drplessa.gr

     Ιστοσελίδα: Είναι η ιστοσελίδα www.drplessa.gr της Ellinikon Pediatrics.

  1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η πρόσβαση και περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο drplessa.gr (εφεξής Ιστοσελίδα) γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη, υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα αλλά και μόνη η υποβολή ραντεβού στα σεμινάρια συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή από τον πελάτη/χρήστη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Πελάτης/χρήστης που δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

2.1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ellinikon Pediatrics – Άδεια Χρήσης

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του λογισμικού, βάσεων δεδομένων, διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, ονομάτων, λογοτύπων, σημάτων, γραφημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων καθώς επίσης και το περιεχόμενο των σεμιναρίων (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της Ellinikon Pediatrics για την οποία η Ellinikon Pediatrics έχει λάβει άδεια χρήσης, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το Περιεχόμενο, πέραν της λήψης (download) αντιγράφου ή αποσπάσματος για προσωπική μόνο χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου. Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διανομή ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου των σεμιναρίων, εν όλο ή εν μέρη, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την Ιστοσελίδα. Η χρήση του Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες δεν παρέχει, και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραχώρηση άδειας χρήσης αυτού, εκτός εάν άλλως ρητά ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Υπό την προϋπόθεση τήρησης των Όρων Χρήσης, η Ellinikon Pediatrics παραχωρεί προς το Χρήστη περιορισμένη, μη-αποκλειστική, μη-μεταβιβάσιμη και ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης προκειμένου να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα στην προσωπική του ηλεκτρονική συσκευή, αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών της Ellinikon Pediatrics. Ειδικότερα για τα σεμινάρια, η Ιστοσελίδα σας παρέχει περιορισμένη, αποκλειστική, και ελεύθερη άδεια χρήσης για χρήση, παρακολούθηση, εκτύπωση ή κατέβασμα του περιεχομένου του σεμιναρίου για αυστηρά προσωπική σας χρήση. Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν περιλαμβάνει εμπορική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα να:

    – (α) τροποποιήσετε την τεχνική διαμόρφωση ή τον σχεδιασμό της τεχνικής διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή τμήματος της Ιστοσελίδας,

    – (β) τροποποιήσετε, χρησιμοποιήσετε την μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής ή δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βασισμένο είτε στην Ιστοσελίδα είτε στο Περιεχόμενο αυτής,

    – (γ) συλλέγετε πληροφορίες λογαριασμού ή πληροφορίες του χρήστη για προσωπικό όφελος ή τρίτου μέρους πέραν των σκοπών της επεξεργασίας και συλλογής των δεδομένων όπως περιγράφονται,

    – (δ) χρησιμοποιείτε μετα-δεδομένα ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κρυφού κειμένου χρησιμοποιώντας τα διακριτικά στοιχεία της Ιστοσελίδας, εμπορικά σήματα ή άλλα προϊόντα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας,

    – (ε) χρησιμοποιείτε bots, spiders, crawlers ή οποιοδήποτε παρεμφερές εργαλείο πρόγραμμα ή εφαρμογή, ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να υποβάλει ασυνήθιστο ή δυσανάλογο βάρος στα πληροφοριακά μας συστήματα και στην υποδομή της Ιστοσελίδας.

Οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σύμφωνα με την περιορισμένη άδεια χρήσης που παρέχεται στην παρούσα ενότητα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή με ρητώς προκύπτουσα συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου οδηγεί στην ακύρωση της εν λόγω περιορισμένης χρήσης που περιγράφεται ανωτέρω, με επιφύλαξη των ένδικων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

2.2. Εγκυρότητα της Ιστοσελίδας – Περιορισμός ευθύνης

Η Ellinikon Pediatrics δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της EllinikonPediatrics και τις παρεχόμενες από αυτήν Υπηρεσίες. Η Ellinikon Pediatrics, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε τις εντοπίσει.

Παρόλο που η Ellinikon Pediatrics καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες τους θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, αστικά ή ποινικά, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που ενδέχεται να υποστεί Χρήστης ή Πελάτης της Ιστοσελίδας ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

2.3. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

 

    – 2.3.1 Υπερσύνδεσμοι προς την Ιστοσελίδα

Οποιοσδήποτε υπερσύνδεσμος προς την Ιστοσελίδα απαγορεύεται, εκτός αν προκύπτει έγγραφη προς τούτο άδεια της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα σας παρέχει περιορισμένο, ελεύθερα ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο προς την αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας για αποκλειστικά μη εμπορική χρήση.

    – 2.3.2 Υπερσύνδεσμοι προς άλλους Ιστοτόπους

Η Ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους προς διάφορους άλλους ιστοτόπους, είτε συνδεδεμένες οργανικά και επιχειρησιακά με την εταιρεία είτε όχι. Οι εν λόγω ιστότοποι ενδέχεται να διαθέτουν τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτική προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς με τους παρόντες Όρους. Αποκτώντας πρόσβαση στους εν λόγω ιστοτόπους μέσω συνδέσμων που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους εκάστοτε όρους χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων του εκάστοτε ιστοτόπου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση, και η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των παρόντων όρων και πολιτικών και των αντίστοιχων όρων και πολιτικών του εκάστοτε ιστοτόπου.

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την αυθεντικότητα των πληροφοριών ή του περιεχομένου σε μη συνδεδεμένους με αυτήν ιστοτόπους ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή πωλούνται μέσω τέτοιων μη συνδεδεμένων με την Ιστοσελίδα ιστοτόπων. Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως έγκριση ή υποστήριξη των εν λόγω μη συνδεδεμένων ιστοτόπων από την Ellinikon Pediatrics, ή των πληροφοριών, περιεχομένου, προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τους εν λόγω ιστότοπους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση του χρήστη. Αν αποφασίσετε να μεταβείτε στους εν λόγω ιστότοπους η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

3.1. Οι Προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, αριθμός λογαριασμού, κλπ) είναι κωδικοποιημένες με κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η Ellinikon Pediatrics δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.

Η Ellinikon Pediatrics δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Η Ellinikon Pediatrics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

4.1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Στην Ellinikon Pediatrics, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Το δικαίωμα κατά συνέπεια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο του σεμιναρίου.

4.2. Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή του προς παρακολούθηση σεμιναρίου με υπαιτιότητα της EllinikonPediatrics, και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά εντός εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της διαπίστωσης της αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας. Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον καταναλωτή. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας τα έξοδα τραπέζης τα επιβαρύνεται ο πελάτης.

  1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ του Πελάτη και της EllinikonPediatrics συναλλαγή, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών της EllinikonPediatrics, στο e-mail: suport@drplessa.gr Η EllinikonPediatrics θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς προς το συμφέρον του Πελάτη, αλλά αν δεν επιτευχθεί η επίλυση αυτής, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση https

://ec.europa.eu/consumers/odr/, η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ενημερωθείτε για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/YA-oik31619-2017-CoC-eCommerce.pdf

Copyright by drplessa.gr All rights reserved.

el